Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Samhällsbyggarnämnden i Jokkmokks kommun i fråga om handläggningstiden för en ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Kommunal förvaltning Plan- och byggnadsväsendet Miljöbalken - MB Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Långsam handläggning

I 9 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) finns regler om tidsfrister för handläggningen av ärenden om bygglov och förhandsbesked. Dessa tidsfrister får inte överskridas, inte ens om sökanden samtycker till det.

Tillbaka till söka beslut