Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnd Väster i Örebro kommun för handläggningen av ett ärende om umgängesreglering enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Vårdnadshavaren till ett barn som vårdades med stöd av LVU begärde i maj 2012 skriftligen ett utökat umgänge. Det dröjde till oktober 2012 innan hon fick ett svar från handläggaren på sin begäran. Ett formellt beslut om umgängesreglering fattades först i maj 2013.

JO uttalar att när det inte är möjligt att nå en överenskommelse om umgänget ska en begäran om utökat umgänge leda till ett formellt beslut som, om beslutet går den enskilde emot, kan överklagas till förvaltningsrätten. Den omständigheten att den enskilde inte har begärt ett formellt beslut påverkar inte skyldigheten att utreda frågan och fatta ett beslut.

Socialnämnden kritiseras för långsam handläggning och för att nämnden dröjde med att fatta beslut om umgängesreglering.

Tillbaka till söka beslut