Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Haninge kommun för bristande uppföljning av en s.k. barnutredning som en extern konsult har arbetat med

Kommunal förvaltning Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Dokumentation Långsam handläggning Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar

En socialnämnd inledde den 30 juni 2016 en s.k. barnutredning efter att ha fått in en orosanmälan. Nämnden gav en konsult i uppdrag att genomföra utredningen. Konsulten hade inte någon fast anställning vid nämndens förvaltning utan var inhyrd som konsult via ett konsultföretag. Utredningen blev klar den 25
januari 2017.

I beslutet konstateras att utredningen borde ha slutförts i slutet av oktober 2016 med hänsyn till tidsfristen på fyra månader enligt 11 kap. 2 § andra stycket socialtjänstlagen. Utredningen drog dock ut på tiden och slutfördes först omkring sju månader efter att den inleddes. Nämnden hade inte fattat något beslut i ärendet om att förlänga utredningstiden.

I beslutet kritiseras nämnden för bristande styrning och kontroll av utredarens arbete. Felen ledde till att utredningen tog för lång tid och till bristande dokumentation.

Tillbaka till söka beslut