Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Mora kommun för handläggningen av ärenden som gällde beslut om att tre ensamkommande barn skulle flytta till HVB-hem i Mora från boenden i en annan kommun

Migrationsverket anvisade tre ensamkommande barn till Mora kommun. Socialnämnden placerade barnen i stödboenden i Enköpings kommun genom en privat utförare. Nämnden gjorde senare bedömningen att barnens behov inte tillgodosågs i boendena där de vistades. Enligt nämnden var det därför nödvändigt att hitta nya boenden åt barnen. Nämnden beslutade att barnen, som var över 15 år, skulle flytta till HVB-hem i Mora. Inför beslutet fick barnen inte möjlighet att föra fram sina åsikter i saken. Någon diskussion fördes inte heller med barnens gode män.

I beslutet uttalar JO att det av flera skäl är viktigt att ett barn får komma till tals och får möjlighet att föra fram sin åsikt i frågor som rör honom eller henne, bl.a. för att barnets egna synpunkter kan påverka socialnämndens bedömning av barnets bästa. Om socialnämnden fattar ett beslut eller vidta åtgärder utan att ha talat med barnet om saken kan det enligt JO ifrågasättas om socialnämnden har ett tillräckligt underlag för att i det enskilda fallet göra en bedömning av barnets bästa. JO påtalar också att det är viktigt att samtala med barnet och den gode mannen eftersom socialnämnden överhuvudtaget inte med stöd av socialtjänstlagen kan vidta åtgärder eller besluta om insatser för ett barn som har fyllt 15 år och det inte finns ett samtycke från barnet och den gode mannen. Socialnämnden får kritik för att ha åsidosatt de grundläggande bestämmelserna i socialtjänstlagen om hur ärenden som rör barn som har fyllt 15 år ska handläggas.

Tillbaka till söka beslut