Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Rättviks kommun för bl.a. genomförandet av ett s.k. barnsamtal med en 14-årig pojke i hans skola; fråga bl.a. om nämnden i tillräcklig grad beaktade barnets behov av skydd för sin integritet innan nämnden sökte upp honom

I beslutet riktar JO kritik mot socialnämnden för bl.a. att ett s.k. barnsamtal med en 14-åring i hans skola genomfördes på ett sätt som innebar att det väckte onödig uppmärksamhet bland hans skolkamrater.

JO uttalade sig även om huruvida socialnämndens handläggare bör samråda med barnet innan man söker upp eleven i skolan. I den delen anförde JO att ett barn som går i högstadiet är så gammalt och har som regel en sådan mognad att barnet själv kan bestämma om han eller hon över huvud taget vill tala med handläggarna. Barnets rätt till skydd för sin integritet gör sig då starkt gällande, och utgångspunkten måste vara den att barnet, precis som en vuxen, inte utan vidare ska behöva utsättas för oanmälda och kanske oönskade kontakter i sin skola från socialnämndens handläggare. Enligt JO:s mening bör socialnämndens handläggare därför alltid före besöket i skolan åtminstone försöka att få kontakt med barnet och fråga barnet om hans eller hennes inställning till att de kommer till skolan. Kanske föreslår barnet då att samtalet i stället sker på en annan plats. JO påpekade dock att det finns situationer när handläggarna inte kan nå barnet och socialnämndens skyldighet att utreda barnets behov av skydd eller stöd är så akut att barnets integritet kan behöva komma i andra hand.

Såvitt framgick av utredningen i det aktuella fallet övervägde handläggarna inte ens att kontakta 14-åringen innan de sökte upp honom i skolan. För den underlåtenheten kunde nämnden inte undgå kritik.

Tillbaka till söka beslut