Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Uppsala kommun för dröjsmål med att inleda en utredning enligt 6 kap. 6 § andra stycket socialtjänstlagen om ett familjehems lämplighet

Socialnämnden beslutade i oktober 2015 att placera ett
ensamkommande barn i ett familjehem. Placeringen skedde utan att socialnämnden dessförinnan hade utrett det aktuella familjehemmet. Först i november 2016 inledde
socialnämnden en utredning av familjehemmet. I nämndens utredning konstaterades flera omständigheter som medförde att nämnden inte kunde godkänna att barnet
placerades i familjehemmet, och barnet omplacerades därefter till ett nytt familjehem.

Enligt 6 kap. 6 § andra stycket SoL får en socialnämnd inte placera ett barn i ett familjehem utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnden.

I beslutet kritiseras socialnämnden för att ha placerat barnet i ett familjehem som nämnden inte utrett före placeringen och som nämnden saknat tillräcklig kännedom
om.

Tillbaka till söka beslut