Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Värmdö kommun för handläggningen av ett ärende om tillfälligt utreseförbud enligt LVU

Socialnämnden i Värmdö kommun fattade ett beslut om ett tillfälligt
utreseförbud för en flicka enligt 31 d § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Polismyndigheten underrättades om beslutet och flickans pass spärrades. Nämnden gjorde senare bedömningen att det inte längre fanns skäl för det tillfälliga utreseförbudet, men meddelade ändå inte något beslut om att det skulle upphöra. Beslutet om tillfälligt utreseförbud underställdes inte heller förvaltningsrätten, vilket medförde att det upphörde att gälla en vecka efter att det hade meddelats.
Polismyndigheten underrättades dock inte om det förrän knappt två månader senare. Under hela den tiden var flickans pass fortsatt spärrat i passregistret och hon var även förhindrad att ansöka om nytt pass.

I beslutet konstaterar JO att nämndens bristande handläggning har medfört att flickans fri- och rättigheter begränsades, trots att det inte fanns något lagstöd för det efter att beslutet om tillfälligt utreseförbud hade upphört att gälla. Nämnden kritiseras därför för
handläggningen av ärendet. Nämnden får också kritik för att flickans vårdnadshavare inte fick del av det fullständiga beslutet om tillfälligt utreseförbud när det hade meddelats.

Tillbaka till söka beslut