Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun för långsam handläggning av ett återförvisat bygglovsärende samt mot en tjänsteman för att han agerat på ett sätt som stod i strid med kravet på opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

Under handläggningen av ett återförvisat bygglovsärende hade en tjänsteman vid stadsbyggnadsnämnden i ett e-postmeddelande uppmanat en remissinstans att utveckla sitt yttrande i ärendet för att nämnden skulle kunna driva ärendet fram till ett avslag. JO uttalar att utformningen av e-postmeddelandet ger skäl att ifrågasätta tjänstemannens opartiskhet i ärendet och att agerandet inte är förenligt med 1 kap. 9 § regeringsformen. JO konstaterar även att handläggningstiden av bygglovsärendet var för lång.

Tillbaka till söka beslut