Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Statens fastighetsverk för att myndigheten utan rättsligt stöd lät sätta upp skyltar om förbud mot att framföra drönare inom ett visst område

I början av 2021 lät Statens fastighetsverk sätta upp skyltar med förbud mot att framföra drönare i slottsparken vid Skokloster slott samtidigt som myndigheten ansökte hos Transportstyrelsen om att luftrummet skulle utgöra ett s.k. restriktionsområde. Trots att Transportstyrelsen våren 2021 avslog ansökan lät Statens fastighetsverk skyltarna sitta kvar. Statens fastighetsverk täckte över skyltarna efter det att JO-anmälan hade gjorts.

ChefsJO konstaterar att det inte var förenligt med legalitetsprincipen att sätta upp
skyltarna när det inte var förbjudet att framföra drönare i luftrummet. Vidare är det
enligt honom anmärkningsvärt att Statens fastighetsverk lät skyltarna sitta kvar efter
Transportstyrelsens avslagsbeslut. Statens fastighetsverk får kritik för hanteringen.

ChefsJO förutsätter att myndigheten avlägsnar skyltarna, om det inte redan har skett.

Tillbaka till söka beslut