Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Statens institutionsstyrelse (SiS) för dröjsmål med att anvisa plats vid särskilda ungdomshem

I ett beslut i september 2014 kritiserade JO Statens institutionsstyrelse (SiS) för dröjsmål med att anvisa en akutplats vid ett särskilt ungdomshem. I början av 2015 tog JO emot nya anmälningar mot SiS som rörde frågan om platsbrist vid omedelbara omhändertaganden av ungdomar och missbrukare. JO beslutade att på nytt utreda frågan och begärde in ett yttrande från SiS.

Utredningen visar att det fortfarande finns brist på platser vid de s.k. SiS-hemmen. Även om SiS har arbetat intensivt och har vidtagit flera åtgärder för att möta kommunernas ökande efterfrågan har myndigheten inte lyckats tillgodose behovet. SiS har uppgett att den främsta orsaken till den ökande efterfrågan på platser är ökningen av antalet ensamkommande barn. Vad SiS har anfört väcker bl.a. övergripande frågor om situationen för ensamkommande barn och deras omhändertagande. Dessa frågor ligger dock utanför ramen för detta ärende.

JO uttalar i beslutet att det är oroande att situationen har varit ansträngd under så lång tid och att det i några fall dröjt så länge som sex dagar innan SiS kunde anvisa en plats. SiS kritiseras för dröjsmålen.

JO uttalar vidare att det kan medföra allvarliga konsekvenser för de vårdbehövande om det omedelbara vårdbehovet inte tillgodoses. Det väcker frågor om vad kommunen kan göra i avvaktan på att en plats blir tillgänglig. Enligt JO får socialnämnden inte förhålla sig passiv under tiden. Nämnden bör i samråd med den enskilde försöka finna en lösning, t.ex. genom en temporär placering vid ett s.k. HVB-hem. JO är medveten om att det i många fall inte går att lösa saken på det sättet, och något enkelt svar på dessa frågor finns inte.

JO fortsätter att följa frågan om platssituationen vid SiS-hemmen och uppmanar SiS att senast den 15 januari 2016 skicka in en redovisning av vilka ytterligare åtgärder som vidtagits. En kopia av beslutet skickas till Socialdepartementet för kännedom.

Tillbaka till söka beslut