Tillbaka till söka beslut

Om Kriminalvårdens rutiner för urinprovtagning

Kriminalvårdens rutiner för urinprovtagning och tillämpningen av dessa innebär i praktiken att en intagen så gott som undantagslöst måste lämna sådana prov helt naken. Den främsta anledningen till detta är enligt myndigheten att motverka risken för manipulation.

I beslutet uttalar JO att regelverk som avser ingripande tvångsmedel såsom urinprovtagningar inte får utformas på ett alltför generellt och ingripande sätt eller utan beaktande av den s.k. hänsynsprincipen. Hon lyfter vidare fram synpunkter som Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) har lämnat på den gällande ordningen.

Enligt JO kan den aktuella regleringen och rutinmässiga tillämpningen vid urinprovtagningar ifrågasättas, och hon framhåller att det bör göras individuella bedömningar av om det är nödvändigt att en intagen lämnar urinprov naken. JO är sammanfattningsvis kritisk till hur Kriminalvården har utformat rutinerna och delar CPT:s uppfattning att myndigheten bör se över dem.

Tillbaka till söka beslut