Tillbaka till söka beslut

Pensionsmyndigheten kritiseras för att på flera sätt ha brustit i sin serviceskyldighet i ett ärende om bostadstillägg

En kvinna skrev till Pensionsmyndigheten och ställde en fråga som rörde bostadstillägg. Det tog sedan sammanlagt nästan fem månader innan myndigheten hade lämnat ett tydligt svar på kvinnans fråga. JO anser att svarstiderna inte varit förenliga med kravet i 6 § förvaltningslagen (2017:900) på att hjälp ska ges utan onödigt dröjsmål. Det uppstod dessutom ett missförstånd mellan
Pensionsmyndigheten och kvinnan. När så sker är det enligt JO viktigt att myndigheten snabbt agerar för att korrigera tidigare lämnad information.

Därutöver var de svar som Pensionsmyndigheten lämnade undermåligt utformade, bl.a. saknade de uppgift om namn och kontaktuppgifter till den handläggare som skrivit breven. JO uttalar att det i många fall kan vara lämpligt att ange sådana uppgifter i ett brevsvar, eftersom det gör det enklare och smidigare för den enskilde
att ställa följdfrågor. Om flera brev skickas till den enskilde kan denne även ha ett intresse av att veta om breven skrivits av samma eller olika handläggare.

Det framgår vidare att kvinnan uppmanades att kontakta Pensionsmyndigheten per telefon. JO anser att en myndighet behöver vara lyhörd för vilken kontaktväg den enskilde föredrar och som utgångspunkt lämna svar genom samma kontaktväg som den enskilde använt. I det aktuella fallet var det direkt olämpligt att uppmana kvinnan att ringa Pensionsmyndigheten i stället för att svara skriftligen, dels för att det var känt att hon hade nedsatt hörsel, dels för att myndigheten med stor sannolikhet hade problem med tillgängligheten i telefon vid tidpunkten för kvinnans kontakter.

JO konstaterar att Pensionsmyndigheten genom sin hantering av kvinnans ärende har brustit i sin serviceskyldighet på flera sätt och förtjänar kritik för det.

Tillbaka till söka beslut