Tillbaka till söka beslut

Polisen har agerat utanför sitt uppdrag i samband med ett ingripande som rörde barn (II)

Polisen hade beordrats till en bostad med anledning av att en kvinna uppgett att pappan till hennes barn oinbjuden kommit dit för att lämna julklappar till barnen. Det kom fram att pappan var dömd för brott mot ett av barnen, att han inte hade träffat barnen på lång tid och att det pågick en umgängestvist. En av poliserna gav i samtal med barnen och kvinnan uttryck för sin personliga uppfattning
om hur föräldrar bör agera i förhållande till sina barn efter en separation. Vidare försökte polisen få kvinnan att gå med på att låta barnen träffa pappan så att han kunde lämna över julklapparna, vilket också skedde.

JO uttalar att det inte ligger i polisens uppdrag att utreda eller medla mellan föräldrar i frågor om umgänge med barn. Vidare framhåller JO att en polis i alla lägen ska agera sakligt och opartiskt och uppträda på ett sätt som inger förtroende samt vara särskilt
uppmärksam på sitt uppträdande när det finns anledning att anta att det som motiverat ingripandet har sitt ursprung i en civilrättslig angelägenhet. En polis får inte uppträda på ett sätt som kan uppfattas som att han eller hon tar ställning för den ena parten. Personliga åsikter ska inte förmedlas, särskilt inte i en situation som den nu aktuella.

Enligt JO har den aktuella polisens åtgärder legat klart utanför hennes roll som polis. Hennes agerande strider mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet och mot hur en polis ska uppträda enligt polisförordningen. Agerandet har inte heller varit förenligt med barnkonventionen. Hon kritiseras för detta.

Tillbaka till söka beslut