Tillbaka till söka beslut

Studentrepresentant i en tjänsteförslagsnämnd har uppmanats att inte röja uppgifter rörande sakkunnigutlåtanden i ett ärende innan protokollet justerats. Fråga om uppmaningen stått i strid med den i 2 kap. 1 § RF tillförsäkrade yttrandefriheten

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF kapitel 2 paragraf 1 Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut