Tillbaka till söka beslut

Uppsala universitets disciplinnämnds handläggning av ett ärende om avstängning enligt 10 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100). Fråga bl.a. om disciplinnämnden bort bereda studenten möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde när anmälare hördes

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Högskoleförordningen (1993:100) Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut