Tillbaka till söka beslut

Uttalanden med anledning av att polisen genomfört en kroppsbesiktning (urinprovstagning) i den misstänktes bostad

Polisen ingrep mot en man utanför hans bostad. Mannen ansågs
skäligen misstänkt för bruk av narkotika och polisen beslutade att han skulle kroppsbesiktigas genom urinprovstagning. På mannens begäran genomfördes provtagningen i bostaden. I en anmälan till JO förde mannen fram klagomål bl.a. mot att polisen genomförde en husrannsakan i samband med provtagningen.

JO ser inga formella hinder mot att polisen genomför en kroppsbesiktning i form av en urinprovstagning hos en enskild om den enskilde självmant tar initiativ till det och provtagningen kan göras på ett godtagbart sätt, men anger att detta måste betraktas
som en undantagssituation. JO ser vidare inte något hinder mot att polisen inför provtagningen översiktligt kontrollerar utrymmena i bostaden för att säkra sin trygghet. Enligt JO utgör en sådan kontroll typiskt sett inte en husrannsakan eller ett liknande intrång som enligt regeringsformen kräver stöd i lag. JO understryker dock att det inte
får förekomma några andra undersökningsåtgärder i samband med kontrollen.

Enligt JO ger utredningen inte stöd för att polisen genomförde en husrannsakan eller ett liknande intrång. Att provtagningen gjordes i mannens bostad och att poliserna av säkerhetsskäl sökte igenom bostaden ger inte anledning till någon kritik. Det har inte heller kommit fram något i utredningen som tyder på att provtagningen i övrigt inte genomfördes på ett godtagbart sätt. Dokumentationen har dock varit bristfällig och Polismyndigheten kritiseras för dessa brister.

Tillbaka till söka beslut