Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om en migrationsdomstols handläggningstider generellt

I juni 2019 kritiserade JO Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen, för långsam handläggning av ett mål om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen. Vidare uttalade JO att domstolens generella handläggningstider i mål om uppehållstillstånd av skydds- eller asylskäl samt besök eller bosättning var betydligt längre än vad som var rimligt och acceptabelt. I juni 2021 riktade dåvarande chefsJO åter kritik mot domstolen för långsam och passiv handläggning av tre mål om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen och konstaterade även att de generella handläggningstiderna hade försämrats ytterligare sedan den senaste granskningen.

I detta beslut får domstolen på nytt kritik för långsam och passiv handläggning av ett mål om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen som bl.a. gäller utvisning. Handläggningstiden uppgick till nästan ett år och sju månader. ChefsJO kan konstatera att det har skett en liten förbättring av domstolens handläggningstider i mål om uppehållstillstånd av skydds- eller asylskäl samt besök eller bosättning men att de fortfarande är långt ifrån rimliga eller acceptabla. ChefsJO är bekymrad över att domstolen inte är i närheten av att nå regeringens mål och understryker att det är viktigt att domstolen fortsätter att arbeta aktivt för att hitta arbetssätt och andra lösningar som förkortar handläggningstiderna och förbättrar målbalanserna.

Beslutet lämnas över till riksdagen, regeringen och Domstolsverket för kännedom.

Tillbaka till söka beslut