Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om en tullkontroll som filmades som en del i Tullverkets medverkan i en tv-produktion

Tullverket genomförde en tullkontroll av en man i samband med
att han reste in till Sverige från Danmark. Mannens personbil och övriga tillhörigheter genomsöktes. Även en ytlig kroppsbesiktning genomfördes. JO anser att dessa åtgärder hade stöd i lag.

Vid tidpunkten för kontrollen filmade ett kamerateam Tullverkets verksamhet på uppdrag av ett produktionsbolag. Materialet skulle användas i tv-serien Gränsbevakarna Sverige. Mannen uppgav i anmälan till JO att han upplevde kamerateamets närvaro vid tullkontrollen som obehaglig och att han kände en oro över att bli igenkänd.

JO uttrycker en stor förståelse för hur mannen upplevde situationen, men bedömer att det inte kommit fram tillräckliga skäl att uttala någon kritik mot hur Tullverket hanterade kamerateamets närvaro vid tullkontrollen.

JO framhåller dock att det i Tullverkets operativa verksamhet framstår som mycket svårt att förutse vilka uppgifter om enskilda som kan komma fram. Risken för att sekretessbelagda – eller i vart fall integritetskänsliga – uppgifter röjs framstår som påtaglig.

Även om det finns ett värde i att tulltjänstemäns arbete skildras för allmänheten uttrycker JO – inte minst med hänsyn till en enskilds berättigade krav på respekt för sin integritet och sitt privatliv – sin tveksamhet till att Tullverket tillåter ett produktionsbolag att följa och filma verkets kontroller av och ingripanden mot enskilda.

Tillbaka till söka beslut