Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om tillämpningen av 15 § tingsrättsinstruktionen och fördelningen av arbetsuppgifter vid en tingsrätt med beredningsorganisation

Efter en inspektion vid Attunda tingsrätt i mars 2010 beslutade jag att utreda frågan om dels det s.k. drivningsansvaret för mål och ärenden vid tingsrätten, dels hur mål och ärenden fördelas mellan domarna. Jag konstaterar i beslutet att en domare måste ha reella möjligheter att utöva sitt drivningsansvar på ett effektivt sätt. Såväl mängden mål och ärenden per domare som kontinuitet i ansvaret är viktiga faktorer i detta sammanhang. Den vid tingsrätten numera tillämpade ordningen avseende ordinära dispositiva tvistemål synes mig bättre ägnad för ett effektivt utövande av detta ansvar. Vidare framhåller jag vikten av att ansvaret för mål och ärenden fördelas slumpmässigt enligt ett i förväg angivet system för att tillgodose kravet på domstolarnas opartiskhet. Det finns i detta avseende anledning till vissa principiella betänkligheter beträffande den omfördelning av mål som kan förekomma inför förhandlingar och sammanträden. Med hänsyn bl.a. till att tingsrätten tillämpar ett renodlat lottningssystem vid den initiala fördelningen av mål och ärenden anser jag emellertid att den tillämpade ordningen är godtagbar.

Tillbaka till söka beslut