Tillbaka till söka beslut

Viss kritik mot Region Stockholm för hanteringen av vaccinationer mot covid-19 av persongruppen 65 år eller äldre. Även anmälan mot Folkhälsomyndigheten

I april 2021 publicerade Region Stockholm information om vaccination mot covid-19 som riktade sig till persongruppen 65 år eller äldre. Av informationen framgick bl.a. att om en person tackade nej till Astra Zenecas vaccin skulle han eller hon inte kunna erbjudas ett annat vaccin.

Regleringen i hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen ger en möjlighet för en patient att, när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, välja det alternativ som han eller hon föredrar. ChefsJO uttalar att enligt hans mening bör vaccination omfattas av begreppet behandlingsalternativ i detta avseende.

Enligt chefsJO visar utredningen att regionen inte i tillräcklig utsträckning har beaktat den aktuella regleringen i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen eller de grundläggande principerna på området vid vaccinationsinriktningen för den aktuella persongruppen. Inte minst den information som regionen publicerade ger uttryck för detta förhållande. Regionen kan därför inte undgå viss kritik.

ChefsJO har tidigare framfört att det kan finnas anledning att överväga behovet av
särskilda bestämmelser för att hantera vaccinationer under en pandemi. Det som har
kommit fram genom JO:s utredning ger en ytterligare belysning av problematiken. Beslutet överlämnas därför till regeringen och den särskilda utredning som har fått uppdraget att se över smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier.

Tillbaka till söka beslut