Inspektion av Hyres- och arrendenämnden i Stockholm den 12–14 februari 2019

Den 12–14 februari 2019 genomförde JO en inspektion av Hyres- och arrendenämnden i Stockholm. I protokollet konstaterar JO att nämndens handläggningstider för de ärenden som inte är förtursärenden har ökat betydligt under senare år och att de inte är förenliga med lagens krav på skyndsam handläggning. Ökningen av ärenden ställer stora krav på beredningsarbetet, vilket till övervägande delen sköts av handläggarna. JO uttalar att det i beredningsarbetet därför krävs fasta och tydliga rutiner som är gemensamma för hela myndigheten och att det är viktigt att hyresråden kopplas in i beredningen tidigt, särskilt i de svåra och mer komplicerade ärendena.

 

Huvudregeln är att nämnden ska hålla ett sammanträde i ärendena. I många ärenden behöver nämnden emellertid hålla två sammanträden, bl.a. till följd av sent åberopad bevisning. JO uttalar att arbetsinsatsen och handläggningstiden per ärende sannolikt skulle minska om nämnden kunde kalla till ett sammanträde tämligen omedelbart efter att ett ärende har inletts. Det verkar emellertid inte möjligt, bl.a. på grund av arbetsbelastningen för handläggarna.

 

Den verksamhetsförändring som JO anser behövs, och som nämnden avser att genomföra, bör enligt JO lämpligen beröra organisationen av beredningsarbetet, arbetsfördelningen mellan olika befattningshavare och rutinerna för rotelgenomgångar.