Inspektion av Kommunstyrelsen i Tierps kommun den 4–7 mars 2024

JO genomförde den 4–7 mars 2024 en inspektion av Kommunstyrelsen i Tierps kommun. Inspektionen var den tredje i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister och fått kritik från JO.

JO:s uttalanden i korthet: Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. JO framhåller bl.a. att handläggningen av ärenden i allt väsentligt verkar fungera väl och att kommunstyrelsen lever upp till grundläggande rättssäkerhetskrav som t.ex. olika tidsfrister i barnärendena. Det framgick vid granskningen att det finns ett stort engagemang för barnrättsfrågor hos socialtjänstens medarbetare. JO ser också positivt på att myndigheten arbetar för att på ett strukturerat sätt följa upp ärenden och förebygga att dessa blir liggande utan att nödvändiga åtgärder vidtas.
Under inspektionen noterades dock ett antal brister i socialtjänstens verksamhet. Det kom t.ex. fram att konkreta och individualiserade bedömningar av barnets bästa och av barnets rätt att komma till tals ofta saknades. Vidare kunde en del brister konstateras i frågor som knyter an till rättssäkerhetsaspekter för den enskilde. Det gällde bl.a. utformningen av beslut, frågor om hur information hämtas in i barnutredningar samt skyldigheten att dokumentera. I några fall anser JO att kommunstyrelsen ska kritiseras för sin handläggning.