Inspektion av Kriminalvården anstalten Mariefred den 16–18 maj 2022

JO har genomfört en inspektion av anstalten Mariefred med särskilt syfte att granska de intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom elektronisk kommunikation, försändelser, besök och permissioner.  Vid inspektionen beskrev anstaltsledningen att många intagna har kopplingar till organiserad brottslighet. Enligt JO är det tydligt att detta får direkta konsekvenser för intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden, särskilt när det gäller telefontill-stånd. I beslut om sådana tillstånd användes återkommande standardiserade skäl och det framgick endast i ett fåtal fall att den intagne hade en koppling till organiserad brottslighet. JO framhåller att det är viktigt att en individuell bedömning görs i varje enskilt fall och att den redovisas tydligt. Vidare är hon mycket kritisk till att intagnas rätt att få tala ostört med sina advokater i telefon inte respekteras och kritisk till att tjänstemän i samband med befordran av myndighetspost kräver att intagna visar innehållet.  JO har beslutat att utreda anstaltens hantering av och rutiner för granskning av post från advokater i ett särskilt initiativärende.