Inspektion av Polismyndighetens handläggning av vapenärenden vid rättsenhet Stockholm

Inspektionen gjordes mot bakgrund av de många klagomål som JO under senare tid fått in om långa handläggningstider vid ansökningar om vapenlicens.

Iakttagelser vid inspektionen bekräftade att handläggningstiderna i ansökningsärenden vid rättsenhet Stockholm inte uppfyller förvaltningslagens krav på en snabb handläggning, vilket enligt JO inte är godtagbart. JO kunde vidare konstatera att det i många ärenden förekom långa perioder av passivitet och dröjsmål i handläggningen.

JO uttalar att det är av stor vikt att Polismyndigheten är tydlig i sin kommunikation och att det av utfärdade förelägganden klart framgår vad som förväntas, inom vilken tid det ska ske och vad som blir följden om ett föreläggande inte följs.

JO förutsätter att Polismyndigheten fortsätter det arbete som har påbörjats för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna vid rättsenheten. Enligt JO är det angeläget att Polismyndigheten utnyttjar rättsavdelningens samlade resurser för att så snart som möjligt uppnå godtagbara handläggningstider vid rättsenheten. JO utgår också från att Polismyndigheten vidtar åtgärder när det gäller övriga brister som kom fram vid granskningen.