Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Haparanda, den 22 och 23 januari 2019

I protokollet rekommenderar chefsJO Kriminalvården att vidta åtgärder för att tillskapa nödvändiga avskildhetsplatser på anstalten och en ändamålsenlig rastgård.

 

ChefsJO konstaterar också att det är viktigt att läkare tillkallas snarast om en intagen placeras i avskildhet på grund av att han eller hon är våldsam eller farlig för sin egen säkerhet till liv och hälsa. Kriminalvården uppmanas att omgående vidta åtgärder för att anstalten ska kunna tillgodose fängelselagens krav på läkarundersökningar.

 

Slutligen understryker chefsJO att det av beslut om avskildhet måste vara möjligt att utläsa varför åtgärden vidtagits och bedöma om det funnits tillräckliga skäl för den. Kriminalvården uppmanas se över anstaltens rutiner för beslut om avskildhet och tillämpningen av de aktuella bestämmelserna.