Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Täby, den 10–12 oktober 2022

Anstalten Täby är en av få anstalter där det fortfarande finns särskilda ungdomsplatser. Vid inspektionen framkom att en hög bemanning tillsammans med personalens engagemang och närvaro under sysselsättningen bidrog till en säker och trygg verkställighet. I protokollet uttalar JO att anstaltens arbete med bl.a. täta uppföljningar av verkställighetsplaneringen ger utrymme för att öka ungdomarnas delaktighet. De unga tycktes i allt väsentligt var insatta och aktiva i detta sammanhang, vilket JO menar är värdefullt. Hon drar slutsatsen att ungdomsverksamheten på det sätt som den bedrivs i anstalten Täby är mycket välfungerande.

 

Det kom även fram att beläggningssituationen inom Kriminalvården innebar begränsningar i möjligheten för de intagna att ta emot besök i anstalten. Det är enligt JO inte godtagbart och hon framhåller att det är angeläget att de intagna, särskilt de unga, kan ta emot besök mer regelbundet. JO är också bekymrad över att den höga beläggningen har medfört att unga intagna i väntan på en omplacering till en annan anstalt kan bli avskilda i flera veckor. En konsekvens är att de riskerar att bli isolerade, vilket är särskilt allvarligt för denna kategori intagna.