Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Huddinge, den 23 augusti 2018

Vid två tidigare Opcat-inspektioner av häktet Huddinge framförde JO synpunkter på utformningen av det utrymme som användes för in- och utskrivning. I anslutning till protokollet uttalar chefsJO att det är positivt att häktet Huddinge har slutfört nödvändiga förändringar av in- och utskrivningsavdelningarna, och på så sätt utformat ett mer ändamålsenligt system som tillgodoser bl.a. de intagnas integritet. Vidare lämnas en upplysning om att chefsJO i protokollet från en Opcat-inspektion av häktet Gävle (dnr 4675-2018) beslutat att inom ramen för ett särskilt initiativärende utreda användandet av transportceller inom Kriminalvårdens häktesverksamhet.