Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Malmö, den 4 april 2019

Häktet Malmö har 117 platser. I dessa ingår fyra transportceller. Vid inspektionen vistades 118 intagna i häktet, vilket innebär en beläggningsgrad om 101 procent. Under mars 2019 hade häktet även överbeläggning den 1 och 17 mars 2019, då beläggningsgraden var 102 respektive 101 procent. Under fyra dagar i mars var beläggningsgraden 100 procent.

 

När platserna på häktets ungdomsavdelning inte räcker till placeras intagna under 21 år på normalavdelning. Vidare förekommer det att intagna som borde vara placerade på häktets säkerhetsavdelning, till följd av platsbrist där i stället placeras på tillsynsavdelningen. Överbeläggningen har medfört svårigheter att undvika olämpliga klientkonstellationer.

 

Vid överbeläggning placerar häktet intagna – förutom i normalceller och transportceller – även i observationsceller. Det är möjligt att tillföra observationscellerna utrustning som innebär att de uppfyller vissa av Kriminalvårdens krav för hur en normalcell ska vara utrustad. En av häktets transportceller – som är något större än övriga celler – kan användas för dubbelbeläggning. Vid inspektionen var intagna placerade i observationsceller och det förekom dubbelbeläggning. I framtiden kan intagna även komma att placeras i vissa av häktets besöksrum. Detta kan innebära en negativ inverkan på de intagnas möjlighet att ta emot besök från närstående och offentliga försvarare.

 

Häktet är bemannat utifrån en beläggning om 90 procent. Redan vid normalbeläggning har häktet svårt att nå de nationella målen för isoleringsbrytande åtgärder. Överbeläggning i häktet gör det ännu svårare att nå dessa mål.