Opcat-inspektion av Landstinget Värmland, allmänpsykiatriska slutenvården vid Centralsjukhuset i Karlstad, avdelningarna 42 och 46, den 11 och 12 maj 2017

ChefsJO uttalar sig bl.a. om att utgångspunkten i behandlingen av tvångsvårdade patienter bör vara att man vidtar åtgärder som minskar behovet av tvångsåtgärder och säkerställer att det tvång som tillgrips sker utifrån principen om den minst ingripande åtgärden. Kliniken uppmanas att säkerställa att den tvångsanvändning som bedöms nödvändig kan ske på ett sätt som dels inte äventyrar patienternas integritetsskydd, dels fullt ut tillgodoser patientsäkerheten.