Opcat-inspektion av Migrationsverket, förvaret i Märsta, den 9 och 10 mars 2022

Vid inspektionen gjorde JO vissa iakttagelser avseendebehandlingen av intagna som hålls avskilda i förvaret. Bland annat uppmärksammadeJO att det under 2021 hade förekommit att intagna var avskilda under lång tid, i vissafall ett par veckor. JO noterade också att avskiljningsrummen, med undantag förområdet runt toaletten, var kamerabevakade dygnet runt.Enligt JO är kamerabevakning av en intagen i ett bostadsrum eller motsvarandeområde en mycket integritetskränkande åtgärd. Även om området runt toaletten intekunde urskiljas uppstår integritetsproblem vid långvarig bevakning. Det blir t.ex. i detnärmaste omöjligt för en intagen att sköta sin personliga hygien eller byta kläder utanatt bli observerad. Mot bakgrund av vad som framkommit avser JO att i ett särskiltärende utreda Migrationsverkets kamerabevakning av intagna som är placerade iavskildhet.Vid inspektionen uppmärksammades också att integritetskänslig information omintagna antecknades på en whiteboardtavla i ett personalutrymme på ett sätt sommedförde att informationen var synlig för intagna. JO förutsätter att förvaret vidtaråtgärder för att undvika att obehöriga får tillgång till integritetskänslig information omde intagna.