Opcat-inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg, den 22–23 februari 2017

I protokollet uttalar JO att det är angeläget att alla förvarstagna blir erbjudna en hälsoundersökning i anslutning till inskrivningen och att Migrationsverket bör se över sina rutiner. JO avser att följa upp hur Migrationsverket hanterar frågor som rör hälso- och sjukvård av förvarstagna genom ytterligare kontakter med myndigheten. JO uttalar också att Migrationsverket omgående bör komplettera den skriftliga information som ska lämnas till de förvarstagna med upplysningar om landstingens skyldigheter att erbjuda vård och vidta åtgärder som säkerställer att de förvarstagna får del av informationen när de skrivs in på förvaret.

JO uttalar vidare att Migrationsverket omgående bör vidta åtgärder för att säkerställa att handläggningen av beslut om kroppsvisitation är rättssäker, bl.a. genom att se till att besluten grundas på en individuell bedömning och att skälen tydligt framgår avbesluten.JO konstaterar att de begränsade fysiska möjligheterna att placera förvarstagna i avskildhet vid förvaret och de skäl för besluten som anges ger intryck av attpersonalen redan när ett beslut om avskiljande fattas har bestämt att den förvarstagne ska placeras hos Kriminalvården. Liknande brister har noterats tidigare. Migrationsverket måste vidta åtgärder för att möjliggöra en reell prövning.

JO ser positivt på att Migrationsverket tagit fram en standard för besök av de förvarstagna som har placerats hos bl.a. Kriminalvården. Den innehåller dock inte någon beskrivning av under vilka förutsättningar verket kan besluta att ställa in ett sådant besök och Migrationsverket bör komplettera standarden.