Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Mitt, arresten Västerås, den 19 och 20 september 2022

I protokollet gör JO uttalanden om ett antal förhållanden somnoterades vid inspektionen, bl.a. barn som placeras i arresten, organisationen ochbemanningen och om den information som ska lämnas till de intagna.JO konstaterar inledningsvis att barn hålls i förvar i arresten i andra fall än sommedges i lagstiftningen, vilket är fullständigt oacceptabelt.Vidare konstaterar JO att Polismyndigheten i alltför stor utsträckning lämnat överansvaret för den dagliga verksamheten till arrestvakter som är anställda i ettbevakningsföretag och att ansvariga stationsbefäl generellt sett inte har deförutsättningar och den kunskap som krävs för att ha kontroll överarrestverksamheten.Det saknas skriftliga rutiner om den information som ska lämnas till de intagna. JOuttalar att Polismyndigheten snarast bör säkerställa att det finns sådana rutiner och attpersonalen i arresten känner till de nationella styrdokumenten.Sammanfattningsvis konstaterar JO att det vid inspektionen uppmärksammades ettflertal brister, varav vissa var av en sådan karaktär att de på ett betydande sättpåverkar möjligheterna att bedriva en trygg och rättssäker arrestverksamhet. Detta ärenligt JO allvarligt.Särskilt allvarligt ser JO på att många barn hållits i förvar i arresten och att de somarbetar i arresten inte tycks ha en tillräcklig kännedom om vad som gäller för barnsom tas in i en arrest. Polismyndigheten måste säkerställa att barn som är gripna elleranhållna inte hålls i förvar i en arrest i andra fall än de som medges i lag.Polismyndigheten behöver även i övrigt komma till rätta med de brister som JO tagitupp i protokollet.