Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Nord, arresten Umeå, den 13 och 14 april 2023

Inspektionen i korthet: Inspektionen inriktades framför allt på situationen för frihetsberövade barn. Sedan den 1 juli 2021 får den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt (6 a § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare).

JO uttalar att det är positivt att det har lagts ned ett betydande arbete för att arresten ska kunna ta om hand gripna och anhållna barn. I arresten placeras barn inte i cell utan i ett särskilt rum som ligger avskilt från arrestkorridorerna. För tillfället tycks det räcka med detta rum för att arresten ska kunna ta om hand barn som är misstänkta för brott. JO uttalar dock att arresten behöver ha beredskap för att kunna ta emot flera barn samtidigt och betonar vikten av att Polismyndigheten regelbundet följer upp om det finns behov av ytterligare anpassningar av arresten.

Protokollet innehåller uttalanden även i andra delar, bl.a. om information till intagna, tillsyn av intagna och dokumentation.

På JO:s uppdrag har nu fem arrester inspekterats med fokus på bestämmelsen i 6 a § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. JO konstaterar att bestämmelsen fått ett olikartat genomslag och att inspektionerna dessvärre visar att det finns arrester där barn regelmässigt hålls i förvar i arrestceller. Det är en oacceptabel situation som Polismyndigheten behöver komma tillrätta med. JO anser att frågan om barn i arrester är viktig och avser att fortsätta följa den.