Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Syd arresten Malmö den 6–8 oktober

Sedan den 1 juli 2021 får den som inte har fyllt arton år ochsom är gripen eller anhållen hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolutnödvändigt (6 a § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). IMalmö placeras barn i första hand i häkte. Barn placeras ibland i cell i arresten övernatten, vid platsbrist i häktet eller när Polismyndigheten inte kan avsätta resurser förbevakning av barnet i ett särskilt rum i anslutning till arresten. Enligt JO framstårPolismyndighetens lokaler i arresten Malmö och den organisation som fanns vidtidpunkten för inspektionen som underdimensionerade för att hantera barn som ärgripna eller anhållna. Förhållandena kan leda till att barn hålls i förvar i arresten även iandra fall än i de undantagssituationer som lagstiftaren avsett. Det är enligt JO inteacceptabelt.JO har vid inspektionen vidare noterat förhållanden som gäller hälso- och sjukvårdoch kamerabevakning av rastgårdarna som föranleder JO att skicka en kopia avprotokollet för kännedom till Inspektionen för vård och omsorg respektiveIntegritetsskyddsmyndigheten.