Opcat-inspektion av Region Norrbotten, allmänpsykiatriska slutenvården vid Sunderby sjukhus den 27–29 juni 2017

ChefsJO uttalar att sjukhusledningen behöver se över klinikens lokaler och bemanning för att säkerställa att patienterna får en god och säker vård. Kliniken behöver även säkerställa en rättssäker användning av tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljande och kroppsvisitation.

 

Kliniken behöver vidta åtgärder som säkerställer en rättssäker hantering av önskemål att få komma utomhus från patienter som vårdas frivilligt på kliniken, och att alla patienter erbjuds daglig utomhusvistelse. Kliniken ska senast den 29 mars 2019 redovisa vilka åtgärder man vidtagit i dessa avseenden.

 

ChefsJO rekommenderar kliniken att ha skriftlig information om de lagstadgade rättigheterna till patienterna och att den även kan tillhandahållas på andra språk än svenska.