Opcat-inspektion av Region Norrbotten, Psykiatrin länsgemensamt i Öjebyn, den 31 januari och 1 februari 2023

Kliniken har en intagningsavdelning som är en tillbyggnad i den befintliga bygganden. Den beskrivs som icke ändamålsenlig, svårarbetad och med ett litet och trångt gemensamhetsutrymme. ChefsJO ställer sig frågande till om det är lämpligt att bedriva rättspsykiatrisk vård vid klinikens intagningsavdelning och
rekommenderar Region Norrbotten att tillsammans med ledningen för kliniken se över hur patienterna kan få en bättre daglig vårdmiljö, möjlighet till ljusinsläpp i patientrummen och mindre stimulifattiga miljöer.Vidare uppmärksammades att sysselsättningsgraden på avdelningarna är mycket låg.

ChefsJO uppmanar Region Norrbotten och klinikledningen att göra större ansträngningar för att ge patienterna möjlighet till arbetsterapi och annan sysselsättning samt daglig motion utomhus.Vid inspektionen kom det fram uppgifter om en patient som varit intagen under flera decennier. JO:s expert i psykologi har efter en genomgång av patientens vårdplan påtalat flera brister. ChefsJO instämmer i det experten har anfört och uttalar att han vill fästa klinikens uppmärksamhet på möjligheten att ta in en oberoende expert för en ny medicinsk bedömning för att säkerställa att patienten får en god vård och
behandling.

Kliniken har inte en egen bakjour utan får vid behov kontakta bakjouren vid Sunderby sjukhus. ChefsJO uttalar att det är av största vikt att Region Norrbotten har en organisation som ger förutsättningar för att genomföra de läkarundersökningar som det finns behov av vid fastspänning i bälte.