Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Hässleholm, den 24–26 oktober 2022

JO:s helhetsintryck av hemmets lokaler är att de är välanpassade för den verksamhet som bedrivs där. När det däremot gäller tillgång till välutbildad personal blev det tydligt vid inspektionen att hemmet har svårigheter med bemanningen. Bristen på personal var också en orsak till att ungdomshemmet hade begärt och fått två beslut om s.k. platsreduktion. JO uttalar att problemen med personalbrist tyvärr inte är begränsade till ungdomshemmet Hässleholm. Vid inspektionen kom det fram att SiS beslutat om platsreduktion avseende ca 100 platser inom ungdomsvården, samtidigt som personalsituationen är ansträngd och det finns en kö till ungdomshemmen. Det visar enligt JO att myndigheten har stora bekymmer. Vidare uppmärksammades att hemmet slussar ut barn från vård i enskildhet och därmed att barnet under en och samma dag kan gå ut och in i vårdformen. JO avser att återkomma i frågan om det finns lagliga förutsättningar  för en sådan ordning. Vid inspektionen kom det också fram uppgifter om att barn som utsatts för sexuella övergrepp placerats tillsammans med barn som genomgår behandling för ett sexuellt utagerande beteende. JO påtalar att det naturligtvis är viktigt att undvika en situation som innebär att barn som tidigare varit utsatta för övergrepp vistas i samma miljö som barn som vårdas och behandlas för ett sexuellt utagerande beteende. JO kommer att återkomma till frågan i en kommande dialog med SiS. Slutligen uttalar JO att SiS bör överväga om det ska inrättas avdelningar inom SiS som endast tar emot barn under 13 år där deras behov särskilt kan tillgodoses.