Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, ungdomshemmet Vemyra den 25 och 26 juni 2019

JO konstaterar att det sedan flera år tillbaka finns allvarliga brister i verksamheten på ungdomshemmet Vemyra. Det gäller bl.a. frågan om hur mycket hemmet är bemannat samt hur personalen bemöter ungdomarna och agerar i samband med tvångsåtgärder. JO uttalar att SiS omedelbart bör se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att stötta ledningen i att säkerställa att ungdomarna får en trygg och säker vård. JO kommer att genomföra en uppföljande inspektion av Vemyra under första halvåret 2020.
Vidare noterar JO att socialnämnder placerar ungdomar på Vemyra trots att de inte tillhör hemmets målgrupp. Det påverkar dessa ungdomars möjligheter att få lämplig behandling och sysselsättning. Av den anledningen skickas en kopia av beslutet till Sveriges kommuner och landsting för kännedom.
JO uttalar slutligen att ungdomarnas möjligheter till sysselsättning och aktiviteter på Vemyra behöver utökas och att de måste få korrekt och fullständig information om sina rättigheter.