Opcat-inspektion av Stockholms läns sjukvårdsområde, Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens heldygnsvård, den 15–19 juni 2017

ChefsJO uttalar att kliniken behöver vidta åtgärder för att förhöja personalens kompetens och ge dem det stöd de behöver för att säkerställa att patienterna får en god vård med god säkerhet. ChefsJO kommer att fortsätta följa frågan.

   ChefsJO understryker att underåriga patienter inom den psykiatriska tvångsvården får anses särskilt sårbara. För dessa är det därför särskilt påkallat att en läkarundersökning utförs i samband med att ett beslut om fastspänning eller avskiljande fattas. Kliniken uppmanas att se över sina rutiner i nämnda avseende.

   Kliniken behöver vidta åtgärder som säkerställer att tillsynen över patienterna kan utföras på ett patientsäkert sätt, att patienterna erbjuds daglig utomhusvistelse samt att alla patienter får information om sina lagstadgade rättigheter på ett språk som de förstår. Kliniken ska senast den 29 juni 2018 återrapportera till JO vilka åtgärder man vidtagit i dessa avseenden.

   Med anledning av förhållandena för en patient som mot sin vilja tillfördes näring och medicin via sond beslutar chefsJO att inleda ett initiativärende.