Opcat-inspektion av Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus, verksamhetsområde psykiatri, den 14–16 mars 2023

Inspektionen avsåg barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen. Vid inspektionen granskades patienternas möjlighet att vistas utomhus och protokollet innehåller bl.a. uttalanden om rätten till utomhusvistelse för patienter som vårdas med tvång. ChefsJO konstaterar att avdelningen varken har förutsättningar i den fysiska miljön eller en organisation som svarar upp mot patienternas lagstadgade rätt till minst en timmes utomhusvistelse varje dag. Västra Götalandsregionen måste omgående påbörja ett arbete för att komma tillrätta med detta.

Vid inspektionen kom det fram uppgifter om att det finns en osäkerhet bland personalen om vad som utgör tvång och var gränsen går för att vidta tvångsåtgärder. ChefsJO uttalar att det är viktigt att samtliga personalkategorier känner till regelverket och är trygga med vad som gäller i fråga om tvångsåtgärder. Västra Götalandsregionen behöver vidta erforderliga åtgärder för att tillgodose att det finns den kompetens som krävs i syfte att ge personalen det stöd och de kunskaper som de behöver för att kunna utföra sitt arbete. ChefsJO uttalar även att det av  rättssäkerhetsskäl är viktigt att dokumentationen i beslut och övriga handlingar är tydlig och inte innehåller motstridiga uppgifter. Ledningen behöver vidta åtgärder för att förbättra dokumentationen.

På chefsJO:s uppdrag har tre Opcat-inspektioner av barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård genomförts under det senaste året. ChefsJO konstaterar att det varierar hur fysiskt tvång används vid behandling utan samtycke. Denna fråga har uppmärksammats av JO vid flera tillfällen. JO har tidigare även väckt frågan om en översyn av lagstiftningen. ChefsJO uttalar att det som kommit fram under denna inspektion, liksom de två tidigare inspektionerna av barn- och ungdomspsykiatrin, synliggör behovet av att lagstiftningen ses över. En kopia av protokollet skickas därför till regeringen för kännedom.