Uppföljande Opcat-inspektion av Migrationsverket, förvaret i Mölndal, den 27-28 februari 2024

Inspektionen i korthet: Med anledning av de brister som uppmärksammades vid en inspektion 2023 har JO gjort en uppföljande inspektion av förvaret i Mölndal. Frågor som följdes upp var bl.a. personalens bemötande och kompetens, kroppsvisitationer och läkarundersökning vid avskiljanden.

JO konstaterar att Migrationsverket har arbetat strukturerat och vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med bristerna och uttalar att detta synes ha lett till att situationen vid förvaret har förbättrats. JO påtalar dock att Migrationsverket måste fortsätta det påbörjade arbetet och säkerställa att vidtagna och planerade åtgärder får avsedd effekt.

Antalet platser vid förvaret ska utökas samtidigt som det redan nu är svårt att rekrytera och utbilda personal. Förvaret står alltså inför betydande utmaningar. Verket måste ha en beredskap för de konsekvenser som en ökad beläggning kan leda till.