Allvarlig kritik mot Norrköpings kommun för utredningsmetoder som saknat stöd i lag

JO Per Lennerbrant riktar i dag allvarlig kritik mot Norrköpings kommun för utredningsmetoder som använts i ärenden om misstänkt felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Metoderna har bestått av spaning och dokumentation och har inneburit övervakning och kartläggning av enskildas personliga förhållanden.

– Utredningsmetoderna strider mot det grundlagsfästa skyddet för den personliga integriteten och rätten till privatliv. Det är mycket anmärkningsvärt att det inte gjordes några egentliga överväganden om de rättsliga förutsättningarna innan metoderna började användas, säger JO Per Lennerbrant. 

Under våren 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att intensifiera arbetet mot fusk och bedrägerier i de kommunala välfärdssystemen. Man rekryterade en säkerhetsutredare för att bistå kommunens nämnder med kvalificerat utredningsarbete. Säkerhetsutredaren anlitades bland annat för att observera enskilda och i vissa fall deras anhöriga i utredningar av misstänkt felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

JO har i granskningen kunnat konstatera att levnadsmönstret hos de observerade personerna har dokumenterats på ett detaljerat sätt. Observationerna har i flera fall ägt rum under en längre tidsperiod och skett i det dolda. Enligt JO kan detta inte uppfattas som något annat än vad som med normalt språkbruk kan benämnas som spaningsmetoder, som i princip är förbehållna de brottsutredande myndigheterna.

JO:s samlade bedömning är att utredningsmetoderna och dokumentationen av dem har inneburit övervakning och kartläggning av enskildas personliga förhållanden och inneburit ett sådant betydande intrång i den personliga integriteten som enligt regeringsformen kräver lagstöd. De vidtagna åtgärderna har också kränkt det skydd för privatlivet som garanteras i artikel 8 i Europakonventionen. Med beaktande av det sätt på vilket uppgifterna har samlats in har något lagstöd inte funnits.

– Jag är medveten om den belastning som felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen innebär för samhället och att kommunerna har ett ansvar att motverka detta. Det får dock inte medföra att det grundlagsfästa skyddet för den enskildes integritet och rätten till privatliv inte respekteras, säger Per Lennerbrant.

Ta del av beslutet, dnr 7507-2022

Pressbilder finns här.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.