Förvaltningslagen 5 år – JO har granskat tillämpning av bestämmelser om långsam handläggning

JO Thomas Norling har granskat ett antal myndigheters tillämpning av de bestämmelser i förvaltningslagen som handlar om att stärka den enskildes ställning vid långsam handläggning. JO konstaterar bland annat att tillämpningen varken är korrekt eller enhetlig.

– Jag har svårt att se att bestämmelserna fått den avsedda effekten att snabba på en alltför långsam handläggning hos de myndigheter jag har granskat. Tillämpningen lämnar mycket i övrigt att önska, säger JO Thomas Norling.

JO har under en längre tid sett brister i tillämpningen av två bestämmelser i förvaltningslagen som syftar till att stärka enskildas ställning vid långsam handläggning. Bestämmelserna är nya och några motsvarande bestämmelser fanns inte med i den tidigare förvaltningslagen från 1986. Nuvarande förvaltningslag fyller fem år den 1 juli i år och Thomas Norling har i samband med det genomfört ett större projekt om bestämmelserna.

Som underlag har han hämtat in uppgifter från nio myndigheter och genomfört inspektioner vid fyra av dem.

Resultatet visar att det finns stora brister vid tillämpningen av bestämmelserna, framför allt vad gäller att underrätta enskilda om att handläggningen kommer att försenas.

Det har också kommit fram att myndigheterna uppfattar bestämmelserna som svåra och resurskrävande att tillämpa. De krav som ställs kan leda till att en redan belastad myndighet får fler arbetsuppgifter, vilket riskerar att fördröja handläggningen ytterligare.

­Trots de brister och tillämpningsproblem som kommit fram avstår JO nu från att formellt väcka frågan om regelöversyn hos regeringen. Thomas Norling kommer i stället att noga följa hur myndigheterna inom hans ansvarsområde tillämpar bestämmelserna.

– Framöver kommer jag att vara särskilt uppmärksam på om man tagit del av de uttalanden jag gjort i syfte att bidra till en korrekt och enhetlig tillämpning av de här bestämmelserna. Syftet med dem är som sagt att de ska stärka de enskildas ställning vid långsam handläggning, säger JO Thomas Norling.

Läs hela beslutet här, dnr 3232-2023

Pressbilder

Fakta

De frågor som ligger inom Thomas Norlings ansvarsområde rör socialförsäkringen, socialtjänsten och ärenden som gäller tillämpningen av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Tillsynen omfattar även arbetsmarknadsområdet. Bland de myndigheter som hör till ansvarsområdet finns Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, samtliga socialnämnder och Arbetsförmedlingen. 

* För undersökningen har uppgifter hämtats in från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun, Arbete- och välfärdsnämnden samt Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun och Välfärdsnämnden i Örnsköldsviks kommun.

Inspektioner har genomförts på Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun samt Vård- och omsorgsnämnden i sistnämnda kommun.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.