Protokoll från inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Tysslinge

På uppdrag av JO Thomas Norling genomförde enhetschefen Gunilla Bergerén
den 30 oktober–1 november 2023 en oanmäld inspektion av Statens
institutionsstyrelse, SiS, det särskilda ungdomshemmet Tysslinge.

Inspektionen i korthet: Det särskilda ungdomshemmet Tysslinge bedriver en mycket komplex verksamhet där ungdomar med bl.a. stort våldskapital och kopplingar till kriminella grupperingar vårdas tillsammans i lokaler som är olämpliga för det uppdrag och den inriktning som ungdomshemmet har. Vid inspektionen kom det fram att det finns en bristande kompetens och uttalad rädsla hos personalen, vilket har resulterat i att personalen resignerat. Ungdomshemmet förmår inte att upprätthålla vare sig tryggheten och säkerheten eller ordningen och strukturen i verksamheten. Situationen har medfört att ungdomar lämnas ensamma på avdelningarna vid upploppsliknande situationer, att det förekommer hot och våld mellan ungdomar och mot personal, att ungdomar fråntas sin rätt till gemensamhet och att de utsätts för tvångsåtgärder utan att förutsättningar för det föreligger. Vidare lever hemmet inte upp till kravet på att ungdomar som vårdas i enskildhet ska ha ständig tillgång till personal. Till det kommer att vårdinnehållet generellt sett är mycket begränsat.

Ungdomshemmet Tysslinge ska enligt ett beslut från januari 2021 rustas till den högsta säkerhetsnivån. Vid inspektionen kom det dock fram att det fortfarande återstår en del arbete innan ungdomshemmet kan anses uppfylla kraven för att vara en institution i säkerhetsnivå 1.

JO uttalar att det finns flera allvarliga riskfaktorer som behöver hanteras med kraft för att inte fortsatt orsaka betydande problem för verksamheten och negativa konsekvenser för de frihetsberövade ungdomarna. Det kan enligt JO sättas i fråga om ungdomshemmet verkligen har de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra sitt uppdrag och bedriva en verksamhet som erbjuder en trygg och säker vård och behandling. Mot bakgrund av det som har kommit fram översänds protokollet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ta del av inspektionsprotokollet.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.