Protokoll från Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Kronoberg

JO genomförde den 18-20 september 2023 en Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Kronoberg.

Inspektionen i korthet:

Vid inspektionen kom det fram att många intagna är isolerade i häktet Kronoberg. Häktet förmår inte att uppfylla det lagstadgade kravet att barn ska ha rätt till meningsfull mellanmänsklig kontakt minst fyra timmar dagligen eller att erbjuda övriga intagna isoleringsbrytande åtgärder två timmar dagligen. JO
ser mycket allvarligt på situationen och förutsätter att häktet ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att utöka arbetet i detta avseende. I sammanhanget gör JO uttalanden om vad som bör anses utgöra isoleringsbrytande åtgärder och påtalar att häktet omgående behöver säkerställa att insatserna utförs i enlighet med såväl nationella som internationella regelverk och JO:s uttalanden. Vidare framför hon som
sin mening att Kriminalvården snarast bör ta fram ett centralt digitaliserat systemstöd för att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta och följa arbetet med isoleringsbrytande åtgärder.

Det visade sig att häktade var placerade i bl.a. anhållnings-, tillnyktrings- och tulltoaceller som en konsekvens av den ansträngda beläggningssituationen. Enligt JO är det olämpligt, särskilt då cellerna inte har genomgått några standardhöjande insatser. Om en sådan placering inte kan undvikas bör den enligt henne pågå max ett par dagar. JO anser dessutom att s.k. tulltoaceller aldrig bör användas som bostadsrum.

Protokollet innehåller också bl.a. JO:s uttalanden om intagnas tillgång till toalett under kvälls- och nattetid. Under inspektionen uppdagades att väntetiden för toalettbesök då är så pass lång att många intagna tvingas uträtta sina behov i handfatet eller papperskorgen i cellen. JO framhåller än en gång att häktet snarast måste vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med detta samt understryker att Kriminalvården måste ha en verksamhet som klarar att tillgodose de intagnas grundläggande behov.

Ta del av inspektionsprotokoll dnr O 21-2023

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.