Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Alla myndigheter i Sverige har skyldighet att informera alla nationella minoriteter om deras språkliga rättigheter, även jiddisch- och romsktalande. Genom den här texten får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter.

Som nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romska (romani chib) och samiska. 1 januari 2010 kom en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

I januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Från den 1 januari 2019 är alla kommuner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Kommunen ska också föra en strukturerad dialog med dig som tillhör en nationell minoritet för att ge dig inflytande i frågor och beslut som berör dig utifrån ett minoritetsperspektiv.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Språklagen (SFS 2009:600) säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det innebär till exempel att samhället ska se till att du som tillhör en nationell minoritet får lära dig, utveckla och använda ditt minoritetsspråk.

Myndigheterna ska informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Rätt till modersmålsundervisning

För dig som tillhör någon av de nationella minoriteterna och har barn i skolan kan det vara bra att veta att ditt barn har särskilt stark rätt till modersmålsundervisning. Ditt barn har rätt att få modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk även om språket inte talas hemma till vardags. Ditt barn behöver heller inte ha några kunskaper i språket från början för att få modersmålsundervisning.

Skolan är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken om

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på att det ska vara minst fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

Om ditt barn tillhör den nationella minoriteten romer och har med sig ett annat språk från utlandet får skolan ge modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Särskilt starka rättigheter har du som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett förvaltningsområde. På sidan Förvaltningsområden kan du se om din kommun ingår i ett förvaltningsområde.

Du som bor i en kommun inom ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med myndigheterna på ditt språk. Du ska kunna få muntligt svar på samma språk om du är part i ett ärende som har anknytning till förvaltningsområdet.

Kommunerna ska enligt skollagen sträva efter att ordna förskola där verksamheten är helt eller till stor del på minoritetsspråken finska, meänkieli eller samiska, om det finns föräldrar som begär det.

Kommunerna ska också erbjuda äldreomsorg på finska, meänkieli och samiska.

Du som bor i en kommun som inte ingår i ett förvaltningsområde ska också kunna kontakta myndigheterna på finska, meänkieli eller samiska, om det finns personal med kunskaper i språken.

Du ska kunna få åtminstone en del av omvårdnaden inom äldreomsorgen på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper.

Kommuner och myndigheter är skyldiga att informera dig som tillhör en nationell minoritet om dina rättigheter. De är också skyldiga att skydda nationella minoriteters språk och kultur, och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge dig inflytande över frågor som berör den nationella minoritet du tillhör.

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Hit kan du vända dig

Om du inte tycker att din kommun eller andra myndigheter lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Länsstyrelsen i Stockholms län, tfn 010-223 10 00.

Sametinget, tfn 0980-780 30.

Här kan du läsa mer

Här får du veta mer om dina rättigheter:

Förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska

Här kan du se vilka kommuner eller landsting/region som ingår i de olika förvaltningsområdena.

Senast uppdaterad 2023-03-30