JO-anmälan

Du kan skicka in en anmälan till JO om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, eller en tjänsteman på en myndighet.

Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga. Det är inte heller nödvändigt att man personligen är berörd av det man anmäler.

Hur du skickar in en anmälan och vad den bör innehålla

Det enklaste sättet att skicka in en anmälan är att använda formuläret på webbplatsen, men om man väljer att skicka in anmälan på annat sätt, t.ex. med post, fax eller e-post, bör den innehålla:

 • Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. vilken myndighet och eventuell tjänsteman som man anser har agerat felaktigt.
 • En kort beskrivning av ärendet eller händelsen.
 • Det agerande som man anser vara felaktigt och motivering till varför man anser att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.
 • När händelsen inträffade.
 • Eventuellt diarie- eller ärendenummer hos myndigheten.
 • Anmälarens namn, adress och eventuellt telefonnummer.
 • Kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.

Viktigt att tänka på

 • Anonyma anmälningar utreds normalt inte. Tänk därför på att skriva ditt namn och adress tydligt i anmälan.
 • JO kan inte ändra en dom eller ett beslut. Är man missnöjd med en dom eller ett beslut kan man i regel överklaga till högre instans inom viss tid som anges i domen eller beslutet.
 • JO utreder normalt inte heller klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.
 • En anmälan, och eventuella bilagor till anmälan, blir allmänna handlingar i och med att handlingarna kommer in till JO. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av handlingarna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.
 • Om JO utreder en anmälan får den som anmälan riktar sig mot reda på namnet på den som klagar.
 • JO kan inte pröva frågor om skadestånd.

Läs mer 

Formulär

Andra tillsynsmyndigheter