JO-beslut

Resultatet av JO:s granskning dokumenteras i ett beslut eller i ett protokoll.

I besluten och protokollen gör JO uttalanden som klargör om den granskade myndigheten har handlat i enlighet med lagen eller inte. Om myndigheten agerat felaktigt uttalar JO kritik som kan rikta sig såväl mot myndigheten som mot enskilda tjänstemän.  Av alla anmälningar resulterar runt 10 procent i någon form av kritik.

JO:s beslut är inte rättsligt bindande, vilket betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler.

På webbplatsen publiceras regelbundet beslut och protokoll som bedöms ha särskilt intresse – det är alltså inte alla JO-beslut som publiceras utan ett urval. Besluten hittar man med hjälp av webbplatsens sökfunktion, fliken ”Sök JO-beslut”. Samlingen av beslut sträcker sig tillbaka till år 2000 och det finns också enstaka beslut från tidigare år.

Varje år publicerar JO också en ämbetsberättelse där de principiellt mest intressanta besluten finns med. Ämbetsberättelserna läggs även ut på webbplatsen.

Intresset för JO:s arbete är mycket stort från massmedier. Medierna bevakar kontinuerligt JO-anmälningar och JO-beslut.

JO-ärenden före 1991, förutom beslut i ämbetsberättelser, finns inte hos JO utan förvaras på Riksarkivet, e-post: riksarkivet@riksarkivet.se, tel: 010-476 70 00. 

Läs mer