ChefsJO Elisabeth Rynning

ChefsJO sedan 2016.

Bild på chefsJO Elisabeth Rynning. Fotograf: Pernille Tofte

Bakgrund

Elisabeth Rynning doktorerade i offentlig rätt 1994, utnämndes till docent i offentlig rätt 1996 och var professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet 2003–2012. Under perioden 2012–2016 var hon justitieråd i Högsta förvaltningsdomsolen.

Elisabeth Rynning har varit författare och medförfattare till ett stort antal svenska och internationella vetenskapliga publikationer inom främst medicinrättens område, bland annat avseende integritetsfrågor i vård och forskning samt användning av ny teknik. 

Hon har också medverkat som expert/sakkunnig i flera offentliga utredningar om exempelvis patientdata, skyddsåtgärder inom vård och omsorg och biobanker. Utöver detta har hon bland annat varit styrelseledamot i Nationellt centrum för kvinnofrid och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för forskningsetik och Pressens Opinionsnämnd.

Ansvarsområde

  • Allmänna förvaltningsdomstolar.
  • Försvarsmakten samt övriga till Försvarsdepartementet och myndigheter därunder hörande ären­den som inte tillhör annat ansvarsområde; Fortifikationsverket; Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedelsfrågor; rättsmedi­cinska under­sökningsväsen­det och rättspsykiatriska undersökningsväsendet; smittskydd.
  • Skolväsendet (inklusive förskoleverksamhet och skolbarnomsorg); universitets- och högskoleväsendet (inklusive Sveriges lantbruks­universitet, dock inte Polishögskolan); studiestöd; Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor; övriga till Utbildningsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
  • Inkomstskatt, mervärdesskatt; skattekontroll, dock inte Skattever­kets enheter för brottsutredning enligt lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet; uppbörd.
  • Punktskatter; vägtrafikskatt och trängselskatt; expedi­tionsavgifter; folkbokföring (inklusive namnären­den); övr­iga till Finansdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsom­råde.
  • Offentlig upphandling; tillämpningen av valfrihetssystem; konsumentskydd, marknadsföring, pris- och konkurrensför­hållanden inom närings­livet; ärenden rörande aktiebolag och handelsbolag, firmaskydd, han­delsregister, patent, varu­märken och mönster; övriga till Näringsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. Statskontoret; Ekonomistyrningsverket; Kammarkollegiet; Statens överklagandenämnd; Statens skaderegleringsnämnd; Arbetsgivarverket; Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor; Statens fastighetsverk; Statens servicecenter; Statens tjänstepensionsverk, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd; Finansinspektionen, Bokföringsnämnden, Revisorsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen; Konjunkturinstitutet; Statis­tiska centralbyrån; Statens ansvarsnämnd. Diskrimineringsombudsmannen; Nämnden mot diskriminering, Jämställdhetsmyndigheten, Elsäkerhetsverket, Energimarknads­inspektionen, Energimyndigheten, Svenska kraftnät.
  • Klagomål utanför JO:s kompetensområde; skrifter med oklara yrkanden.
  • Opcat-enheten.
Senast uppdaterad 2021-03-25