Ordförklaringar

Ordförklaringar i löpande text (understrykning med punktlinje) kan slås av och på i sidfoten.

laga kraft
En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
laglighetsprövning
Ett överklagande av en kommuns eller ett landstings beslut. Kan göras av innevånare i den kommun eller det landsting där beslut fattats. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutet kungjorts. Ett överklagat beslut kan endast upphävas eller fastställas. Kallades tidigare för kommunalbesvär.
lagrum
Motsvarar en regel i lagtext. Oftast avses en lagparagraf.
legalitetsprincipen
En rättssäkerhetsprincip som innebär att ingen kan straffas utan stöd av lagen. För att det ska räknas som ett brott måste handlingen exakt motsvara lagens beskrivning av brottet. Det är lagen vid gärningstillfället som gäller.
litispendens
En processrättslig princip som säger att om samma sak redan håller på att prövas i ett annat mål får det inte upptas till ny prövning. Om litispendens föreligger ska mål nr 2 avvisas.
LOB
Lagen om omhändertagande av berusade personer. En person som är så påverkad att han eller hon inte kan ta hand om sig själv, eller utgör en fara för sig själv eller andra, kan omhändertas av polisen.
LPT
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
LUL
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lagen behandlar hur polis, åklagare och domstolar ska handlägga ärenden där den misstänkta personen är under 21 år. För ungdomar under 18 år finns bland annat begränsningar i hur länge man får vara frihetsberövad och krav på att utredningen ska bedrivas snabbt.
LVM
Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Lagen kompletterar socialtjänstlagen och ger möjlighet till tvångsåtgärder mot missbrukare.
LVU
Lag om vård av unga. Lagen gäller ungdomar under 21 år. LVU ger samhället rätt att i vissa fall ingripa med tvång, dvs. utan samtycke från ungdomarna eller deras föräldrar.
meddelarfrihet
Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller även i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet för myndigheten att försöka efterforska källor.
mened
Ett brott som innebär att någon medvetet ljuger under ed, exempelvis vid ett vittnesförhör. Påföljden är fängelse eller i ringa fall böter.
myndighet
En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen.
myndighetsutövning
Ett beslut eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett uttryck av makt över en medborgare, t.ex. att bestämma om en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller något annat jämförbart förhållande.
målsägande
Den som utsatts för ett brott.
målsägandebiträde
En person (oftast en jurist) som ska hjälpa och stödja målsäganden i ett brottmål. Målsägandebiträde blir oftast aktuellt när någon utsatts för allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Målsägandebiträdet förordnas av domstolen och får sin ersättning av staten. En del av kostnaden kan dock få återbetalas av den som döms för brottet.
NPM
NPM – National Preventive Mechanism, på svenska "Nationellt besöksorgan". Organ för att förebygga att frihetsberövade inte utsätts för grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling. I Sverige ligger funktionen som NPM hos Riksdagens ombudsmän (JO).
nöjdförklaring
Nöjdförklaring kan lämnas av den som dömts till fängelse eller villkorlig dom och innebär att den dömde förklarar att han avstår från att överklaga domen. Påföljden kan då omedelbart verkställas.